SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA

 •  Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
 •  Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników,
 •  Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń  (np. pożaru, awarii), 
 •  Ochrona przeciwpożarowa – zasady postępowania,
 •  Pierwsza pomoc przed medyczna.

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY- ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

HIGIENA PRACY- nauka i działalność praktyczna poświęcona rozpoznawaniu, ocenie i kontroli zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy.

STATYSTYKA

w krajach UE

 • co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą 

w Polsce

 • 9 osób ginie każdego tygodnia w związku pracą 
 • 70 nowych przypadków chorób zawodowych lekarze rozpoznają każdego tygodnia 
 • ok. 20 mld zł rocznie– koszty budżetu państwa szacowane z tytułu wypadków oraz chorób zawodowych

SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 •  Dyrektywy UE 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi najwyższy rangą akt normatywny państwa

Praca znajduje się pod ochroną ​ Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje ​ nadzór nad warunkami wykonywania pracy ​ (Art. 24 ) ​

Każdy ma prawo do bezpiecznych ​ i higienicznych warunków pracy. Sposób ​ realizacji tego prawa oraz obowiązki ​ pracodawcy określa ustawa ​ (Art. 66 ust. 1)

KODEKS PRACY

dokument zajmujący nadrzędne miejsce wśród aktów prawnych regulujących  prawną ochronę pracy. 

Postanowienia dokumentów dotyczącychpracownika np. statutów, regulaminów, umów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisyKodeksu Pracy – art. 9, Art. 18.

 • Dział II Stosunek pracy​
 • Dział III Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia​
 • Dział IV Obowiązki pracodawcy i pracownika​
 • Dział V Odpowiedzialność materialna pracowników​
 • Dział VI Czas pracy​
 • Dział VII Urlopy pracownicze​
 • Dział VIII Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem​
 • Dział IX Zatrudnianie młodocianych​
 • Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dział XI Układy zbiorowe pracy​
 • Dział XII Rozpatrywanie sporów o roszczenia​
 • pracowników ze stosunku pracy​
 • Dział XIII Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika​
 • Dział XIV Przedawnienie roszczeń

PRACODAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE PRACY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 

Wyznaczyć pracowników do:

 •  udzielania pierwszej pomocy,
 •  wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 •  zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
Kodeks pracy – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Obowiązki osoby kierującej pracownikami​

 • Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
 • Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich  stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • Organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając  zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy (chorobami zawodowymi),
 • Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy  i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
 • Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,
 • Zapewnić wykonywanie zaleceń lekarza, sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Policja

KARY DLA PRACODAWCY/ OSOBY KIERUJĄCEJ

Za naruszenie prawa pracy w tym przepisów bhp:

 • 1.000 – 30.000 zł.

Mandat karny (inspektor pracy, bez sądu grodzkiego)

 • 2.000 – 5.000 zł.

Za niewykonanie nakazu insp. pracy: 

 • od 10.000 (os.fiz.) lub 50.000 (os.pr.)
 • W przypadku wielokrotnego nakładania grzywny odpowiednio 50.000 i 200.000 zł.

Sanepid:

 • max 5.000 (os.fiz.) / 10.000 (os.pr.)
 • Uporczywe: 25 tys/ 100 tys.

Narażenie na niebiezpieczeństwo:

 • do 3 lat!

Niezawiadomienie o wypadku:

 • do 180 dniówek lub kara pozbawienia wolności

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP​

W szczególności pracownik jest obowiązany:

 •  znać przepisy bhp,
 •  brać udział w szkoleniu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym,
 •  wykonywać prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  stosować się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych,
 •  dbać o należyty stan maszyn , urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
 •  stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 •  poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 •  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważalnym w zakładzie pracy wypadku przy pracy lub zagrożeniu i ostrzec współpracowników,
 •  współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
nagrody i wyróżnienia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

KODEKS PRACY- obowiązki pracodawcy i pracownika

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia
 • karę nagany

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy- pracowdawca może również stosować karę pieniężną.

PRAWA PRACOWNIKA

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom- pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania  pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpieczngo wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

PROFILAKTRYCZNA OCHRONA ZDROWIA

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 1. osoby przyjmowane do pracy,
 2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy,na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub wariunki uciążliwe.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

apteczka

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

Szkolenie wstępne odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne składa się z:

 • szkolenia ogólnego BHP
 • instruktażu stanowiskowego

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył szkolenia BHP (i wstępnego badania lekarskiego).

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • przepisów BHP związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń towarzyszących wykonywanej pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

SZKOLENIA OKRESOWE

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych:

 • nie rzadziej niż raz na 6 lat

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz służb BHP:

 • nie rzadziej niż raz na 5 lat

Dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach robotniczych:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występuje szczególnie duże zagrożenie dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe

 • nie rzadziej niż 1 raz w roku

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ryzyko to prawdopodobieństwo urazu lub pogorszenia zdrowia i ciężkość urazu lub pogorszenia zdrowia.

Pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy służy zmierzeniu wpływu metod i warunków środowiska pracy na zdrowie i życie pracownika

RODZAJE ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU PRACY

FIZYCZNE CZYNNIKI RYZYKA

 • poruszające się maszyny i inne urządzenia,
 • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia,
 • przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce,
 • położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od powierzchni otoczenia,
 • urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii,
 • spadające przedmioty,
 • gorące lub zimne powierzchnie i substancje,
 • śliskie, nierówne powierzchnie,
 • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne,
 • prąd elektryczny o napięciu o 1kV lub powyżej 1kV,
 • hałas i wibracje.

CZYNNIKI MECHANICZNE

 • przemieszczające się maszyny, transportowane przedmioty,
 • ruchome elementy mogące  powodować: pochwycenie, wciągnięcie, zgniecenie,
 • elementy ostre, wystające, chropowate,
 • elementy spadające,
 • płyny pod ciśnieniem,
 • śliskie, nierówne powierzchnie,
 • ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia).

W zależności od występującego czynnika mechanicznego stosowane są różne metody ograniczania zagrożeń:

 • eliminowanie czynników niebezpiecznych,
 • zmniejszenie ich intensywności,
 • zmniejszanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia (np. przez ograniczanie ekspozycji pracowników na te czynniki).

POŚLIZGNIĘCIA, UPADKI, POTKNIĘCIA

Poślizgnięcia, upadki i potknięcia są zagrożeniami typowymi dla pracy biurowej, występującymi przy przemieszczaniu się osoób.

Powierzchnie, po których przemieszczają się pracownicy, często są śliskie i nierówne (np. schody), a wykładziny dywanowe często pofałdowane lub podarte. W takich okolicznościach, przez nieuwagę pracownika, dochodzi do potknięcia się bądź upadku. Wynikiem takich wypadków są złamania kończyń lub skręcenia stawu skokowego.

NORMY DŹWIGANIA I PODNOSZENIA

Dźwiganie i podnoszenie ciężarów

 • Ciężar noś przed sobą, blisko tułowia, z plecami lekko wygiętymi do tyłu. Postaraj się wyrobić nawyk podnoszenia według tych wskazówek – bardzo ważne jest systematyczne działanie. Jest to tak naprawdę jedyna właściwa pozycja, która może zapobiec groźnym urazom.

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o masie przekraczającej 30kg na wysokość powyżej 4m lub na odległość przekraczającą 25m.

PRĄD ELEKTRYCZNY

W działaniu bezpośrednim prąd porażeniowy może wywołać poparzenie skóry i tkanek lub ich zwęglenie!

Prąd- poprzez rozkład płynów fizjologicznych oddziaływuje na układ krwionośny i nerwowy

INSTRUKCJE BHP

Instrukcje powinny określać:

 1. Czynności jakie trzeba wykonać przed rozpoczęciem pracy.
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
 3. Czynności jakie należy wykonać po jej zakończeniu
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

Brak instrukcji BHP nie może być powodem odmowy wykonania pracy!

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Przyczyny powstania pożaru to między innymi:

 • eksploatacja niesprawnej instalacji elektrycznej
 • nagromadzenie materiałów łatwo palnych w pomieszczeniach biurowych
 • korzystanie z otwartego ognia
 • palenie papierosów w miejscach niedozwolonych

Pracodawca w użytkowanych przez siebie budynkach powinien zapewnić warunki bezpieczeństwa pożarowego, na które składają się wyposażenie budynków w środki techniczne oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Pracodawca zobowiązany jest do umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru, a także oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Tam, gdzie pracodawca nie może wyeliminować szkodliwych lub niebezpiecznych czynników zagrożenia, musi (na własny koszt) wyposażyć pracowników w indywidualne środki:

 • ochrony kończyn górnych/ dolnych
 • ochrony głowy, twarzy i oczu
 • ochrony dróg oddechowych
 • ochrony słuchu
 • ochrony przed upadkiem z wysokości

CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE

OBCIĄŻENIE FIZYCZNE

Praca statyczna:

 • wysiłek charakteryzujący się małym zużyciem energii. Swobodny przepływ krwi zahamowany jest przez długotrwały skurcz mięśnia, a zbierające się produkty przemiany materii powodują zakwaszenie komórek mięśni i związane z tym bółe mięśniowe oraz rozwój zmęczenia.

Dolegliwości podczas pracy statycznej:

 • szyja 11%
 • barki 11%
 • klatka piersiowa kręgosłupa 9%
 • ramie/ręka 16%
 • część krzyżowa kręgosłupa 36%
 • nogi 3%
 • nie zgłaszano skarg 14%

MONOTONIA W PRACY

Monotonia pracy to czynnik wpływający na obciązenie psychiczne. Jest to rozwijający się powolnie stan zredukowanej aktywności, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynności.

Monotonia pracy pojawia się gdy warunki pracy cechuje:

 • brak bodźców mobilizujących lub ich jednostajność, np. stany bezczynności przy obserwacji pulpitów;
 • występowanie długotrwałej, jednostajnej aktywności, np. kierowanie samochodem podczas jazdy na autostradzie.

Ze względu na uciążliwosć pracy z monitorem ekranowym pracodawca powinien tak zorganizować pracę, aby zapewnić:

 • łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała (1 godz. nieprzerwanej pracy),
 • lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE

Obciązenie psychonerwowe:

 • praca pod naciskiem czasu
 • napięcie ambicjonalne
 • wyścig szczurów”

To wszystko może wywołać stres psychiczny!

Stres kosztuje!

 • odejścia z pracy,
 • wzrost absencji chorobowej,
 • gorsza jakość pracy,
 • niedotrzymywanie terminów,
 • skargi klientów,
 • stres jednego pracownika wywołuje stres następnego!
 • Pracownik może żądać odszkodowania.

STRES

Efekt niedopasowania wymagań do możliwości ich sprostania.

 1. Stres zajmuje 2 miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych.
 2. Dotyczy 22% pracowników Unii Europejskiej
 3. 50-60% wszystkich traconych dni roboczych ma związek ze stresem!

Objawy stresu:

 • Podwyższone ciśnienie
 • Kołatanie serca
 • Nadkwaśność, brak apetytu
 • Napięcie, lęk, wyczerpanie, nerwice
 • Depresja, bezsenność

ERGONOMIA

Ergonomia to nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka.

Jej celem głównym jest polepszanie warunków pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację, obejmującą specyfikę stanowiska.

Zastosowanie ergonomii wpływa na:

 • zwiększenie wydajności pracy
 • lepsze wykorzystanie czasu pracy
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • obniżenie absencji chorobowej
 • zwiększenie satysfakcji z pracy
 • poprawę samopoczucia pracowników

WYPADKI PRZY PRACY

Wypadek przy pracy to:

 • Zdarzenie nagłe
 • Wywołane przyczyną zewnętrzną
 • Nastąpiło w związku z pracą
 • Powoduje uraz lub śmierć
Muszą być spełnione 4 warunki jednocześnie, żeby uznać zdarzenie jako wypadek przy pracy.

Wypadek w pracy = 100% płatne L4, możliwość odszkodowania w ZUS. Wypadek w drodze do/z pracy = 100% płatne L4

Alkohol = wypadek przy pracy = utrata wszelkich świadczeń powypadkowych.

 •  Nagłość zdarzenia – przyjmuje się, że zdarzenie jest nagłe, jeśli nie trwa ono dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej
 • Przyczyna zewnętrzna – występuje wtedy, gdy wypadek wydarzył się w wyniku działania czynników zewnętrznych, nie związanych z organizmem poszkodowanego,
 • Spowodowanie urazu lub śmierci – uraz jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (np. chemicznego, mechanicznego, termicznego, elektrycznego, promieniowania jonizującego, pola elektrycznego lub magnetycznego).
 • Związek z pracą: „podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych”
 • Zwykłe czynności – wszelkie czynności podejmowane przez pracownika u pracodawcy lub poza nim, służące realizacji obowiązku świadczenia pracy przygotowujące to świadczenie lub konieczne ze względu na kontynuację tego świadczenia oraz czynności nie wynikające z obowiązków pracowniczych, lecz występujące w czasie świadczenia pracy (korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, stołówek pracowniczych).

WYPADKI PRZY PRACY

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika  zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, taktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone poprzednio, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje związkowe.

RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

PRZYCZYNY WYPADKÓW

CZYNNIK LUDZKI 🠖 80% WSZYSTKICH WYPADKÓW

 1. LENISTWO – „Ale to taki kłopot, by zrobić to dobrze”
 2. NADMIERNA WIARA W SIEBIE – „To mi się nigdy nie przydarzy”
 3. UPARTOŚĆ – „Zrobię to po swojemu”
 4. SARKAZM – „Bezpieczeństwo jest dobre dla dzieci”
 5. NIECIERPLIWOŚĆ – „Przecież mi to cały dzień zabierze!”
 6.  IGNORANCJA – „Nie wiedziałem, że to było niebezpieczne”
 7.  ZAPOMINALSTWO – „Miałem taki zamiar, ale zapomniałem”
 8. POPISYWANIE SIĘ – „Spoko, spójrz na mnie!”
 9. NIEZNAJOMOŚĆ ZAGROŻEŃ – „Nikt mi o tym nie mówił”
 10. LEKCEWAŻENIE ZAGROŻEŃ – „Inni też tak robią”
 11. NIEFRASOBLIWOŚĆ – „Jakoś to będzie”
 12. NIEUWAGA, BRAK OSTROŻNOŚCI – „Zagapiłem się”
 13. CWANIACTWO – „Zgodnie z instrukcją?! Po co? Można szybciej i łatwiej”

WYPADKI W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub z innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżęli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana (art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz 353 ze zmianami).

Ponadto uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejszą.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

A. Zagrożenie pożarowe – to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru – a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi.

B. Zjawisko pożaru i wybuchu:

1. Pożar jest to – niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces wydzielania ciepła połączony z przenoszeniem masy. Proces palenia definiujemy jako pożar gdy zachodzą okoliczności:

 • przebiega on  w warunkach niekontrolowanych;
 • niszczy wartości materialne nie przeznaczone do zniszczenia w danym czasie i w taki sposób, że
 • jego likwidacja wymaga zastosowania środków gaśniczych.

2. Palenie jest to – proces fizyko-chemiczny polegający na intensywnej reakcji egzotermicznej łączenia się materiału palnego z tlenem, znajdującym się w powietrzu. Procesowi palenia towarzyszą:

 • wzrost temperatury;
 • wydzielanie ciepła;
 • świecenie w postaci żaru lub płomienia;
 • wydzielanie dymów i gazów.

3. Czynniki niezbędne do wywołania zjawiska palenia:

 • tlen;
 • materiał palny;
 • ciepło (płomień, iskra).

Temperatura zapalenia to – najniższa temperatura, przy której ciało stałe wytwarza gazy zdolne do zapalenia pod wpływem bodźca termicznego.                                Przykład: drewno 300 – 400°C, papier ok 230°C, węgiel kamienny 400 – 500°C.

gasnica

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ze względu na spalający się materiał wyróżnia się kilka klas pożarów:

 • Klasa A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli
 • Klasa B – cieczy i materiałów stałych topiących się
 • Klasa C – gazów
 • Klasa D – metali
 • Klasa F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

Jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego?

 • Gaśnice uruchom dopiero przy źródle pożaru.
 • W miarę możliwości ustaw się plecami do kierunku wiatru.
 • Zachować ostrożność przy otwieraniu zamkniętych drzwi.
 • Gaśnicę trzymaj pionowo.
 • Gasząc urządzenia pod napięciem należy zachować odstęp minimum 1m.
 •  W przypadku pożaru silników: nie kierować strumienia na zamkniętą pokrywę silnika, lecz gasić przez otwory chłodzące lub od spodu.

SPRZĘT GAŚNICZY

 • Sprzęt gaśniczy musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym i łatwo dostępnym w razie pożaru oraz odpowiednio oznaczony.
 • Urządzenia gaśnicze należy chronić przed uszkodzeniem.
 • Urządzenia gaśnicze powinny być poddawane okresowym przeglądom kontrolnym.
 • Sprzęt ppoż powinien być w dobrym stanie tachnicznym i utrzymany w czystości.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA​

UWAGA! Przyciski są interaktywne, proszę klikać w celu rozwinięcia.

ROP
Znak stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych.

Znak wskazuje usytuowanie
dostępnego telefonu przeznaczonego do ostrzeżenia w razie zagrożenia pożarowego.

Znak samodzielny lub łączony ze znakiem „Uruchamianie ręczne”.

Wskazuje usytuowanie gaśnicy.

Wskazuje usytuowanie hydrantu.

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego.

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień może być przyczyną zagrożenia pożarowego.

Do stosowania we wszystkich przypadkach, kiedy użycie wody do gaszenia pożaru jest zabronione.

PIERWSZA POMOC - KODEKS KARNY

Art. 162.

§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebiezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziala pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

apteczka

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

 • Apteczki pierwszej pomocy są ogólnodostępne;
 • W apteczce mogą znajodwać się tylko środki do udzielania pierwszej pomocy.
 • Szczegółowy wykaz środków znajduję się w apteczce.
 • Przy apteczce znajduje się wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Każdorazowo przy pobraniu środka z apteczki należy uzupełnić kartę pobrań z apteczki.

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo!

UWAGA! Przyciski są interaktywne, proszę klikać w celu rozwinięcia.

 • Najważniejsze jest bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
 • Oceń sytuację na miejscu zdarzenia pod względem bezpieczeństwa.
 • Chroń się przed zakażeniami – używaj sprzętu jednorazowego.

Rękawiczki są na wyposażeniu apteczki.

 • Podejdź ostrożnie do poszkodowanego od strony nóg.
 • Delikatnie prawą ręką potrząśnij ramię i głośno zapytaj: „czy Pan/Pani mnie słyszy?”
 • Jeśli poszkodowany reaguje, jest przytomny, zostaw poszkodowanego w pozycji zastanej. Rozpoznaj stan poszkodowanego, zabezpiecz rany.
 • Jeśli poszkodowany nie reaguje wezwij pomoc i podejmij dalsze kroki.

UWAGA!!!

 • Unikaj podchodzenia do poszkodowanego od strony głowy (odruch bezwarunkowy  poszkodowanego przy urazie kręgosłupa na odcinku szyjnym może zagrażać życiu poszkodowanego).
 • Nigdy nie poklepuj poszkodowanego po twarzy – u osoby nieprzytomnej przy braku napięcia mięśniowego łatwo jest uszkodzić nerwy twarzowe.

Usuwanie z jamy ustnej ciała obcego:

 • W jamie ustnej mogą zalegać ciała obce w postaci płynów, resztek jedzenia.
 • Usuń je palcem zabezpieczając się przed szczękościskiem poprzez zablokowanie kciukiem szczęki przez policzek poszkodowanego.
 • Po usunięciu ciał obcych, przystąp do udrażniania górnych dróg oddechowych.
 • Ruch odginający głowę musi być delikatny, do oporu, jednak nie gwałtowny.
 • To położenie przez napięcie mięśni szyi powoduje przesunięcie ku górze nasady języka, zapobiegając jego zapadaniu i zamykaniu wejścia do krtani.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzeń czaszki czy kręgosłupa, nie wolno obracać głowy na bok.

 • Przybliż policzek i ucho do nosa i ust poszkodowanego, dłoń położ na przeponie.
 • Oceń prawidłowość oddechu wzrokiem, słuchem i czuciem. Oceny dokonuj przez 10 sekund (prawidłowy oodech to minimum 2 oddechy).
 • Jeśli poszkodowany nie oddycha, albo masz wątpliwości czy oddech jest prawidłowy (np. charczenie- oddech agonalny) podejmij dalsze kroki.
 • Gdy poszkodowany oddycha, zabezpiecz mu rany, złamania i zapewnij komfort cieplny.

Wzywając pomoc telefonicznie należy zwięźle podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • gdzie zdarzył się wypadek,
 • ile osób zostało poszkodowanych,
 • dane poszkodowanego (o ile znamy),
 • co się stało- stan zdrowia poszkodowanego,
 • słuchawkę należy odłożyć dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Jeśli pacjent nie reaguje i nie oddycha normalnie należy rozpocząć czynności reanimacyjne RKO!

 • Nasadę dłoni ułóż na mostku w połowie klatki piersiowej.
 • Drugą dłonią spleć palce unosząc je do góry (palce nie powinny opierać się o żebra).
 • Wyprostuj ręcę w łokciach i masą własnego ciała uciskaj mostek na głębokość od 5 do 6 cm, w tempie od 100 do 120 razy na minutę, 30 razy.
 • Prawidłowy ucisk powinien ucisnąć serce i zwolnić ucisk serca.
 • W celu uzyskania właściwego tępa ucisku licz na głos mówiąc: „i raz, i dwa, i trzy…”.
 • Zmiana ratowników co 2 minuty.
 • Udrożnij górne drogi oddechowe.
 • Nabierz powietrza.
 • Przytrzymaj głowę poszkodowanemu.
 • Palcami dłoni zaciśnij płatki nosa.
 • Obejmij ustami usta poszkodowanego i wtłocz powoli powietrze do płuc poszkodowanego.
 • Odchyl głowę na bok. Zobacz, czy klatka piersiowa podniosła się i opadła.
 • Nasłuchuj i czuj wydmuchiwane powietrze przez poszkodowanego.

Kontynuuj czynności reanimacyjne do czasu gdy:

 • przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działanie,
 • poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,
 • ulegniesz wyczerpaniu.

ALGORYTM PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW RATUNKOWYCH

POZYCJA BOCZNA USTALONA

 • Jeśli poszkodowany nosi okulary- zdejmij je. Jeżeli poszkodowany ma jakieś przedmioty w kieszeniach, to wyjmij je, aby mu nie przeszkadzały.
 • Ułóż poszkodowanego na plecach, upewnij się, czy poszkodowany ma wyprostowane nogi i siądź przy nim od tej strony, na którą będziesz chciał go obrócić. Zazwyczaj układa się poszkodowanego na prawym boku, ale pamiętaj, że kobietę w widocznej ciąży układamy na jej lewy bok!
 • Rękę z Twojej strony ułóż pod kątem prostym w stosunku do ciała, a następnie zegnij do góry w łokciu pod kątem prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry.
 • Drugą rękę poszkodowanego przełóż w poprzek klatki piersiowej i ułóż dłonią w kierunku twarzy, tak aby jej zewnętrzna część dotykała brody od Twojej strony.
 • Drugą swoją ręką złap za dalszą kończynę dolną (noga od drugiej strony) tuż powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoża.
 • Przytrzymując jedną ręką dłoń dociśniętą do policzka, drugą ręką – pociągnij za dalszą kończynę dolną tak, by poszkodowany obrócił się na bok w Twoim kierunku.
 • Ułóż kończynę, za którą pociągnąłeś poszkodowanego w ten sposób, zarówno staw kolanowy jak i biodrowy były zgięte pod kątem prostym.
 • Odchyl lekko do tyłu głowę poszkodowanego, aby udrożnić drogi oddechowe;
 • W razie potrzeby popraw dłoń pod policzkiem, gdy jest to konieczne by utrzymać głowę w odgięciu;
 • Regularnie sprawdzaj stan poszkodowanego aż do przyjazdu służb ratowniczych.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznej pracy!

Proszę teraz przejść do poniższego testu, który sprawdzi nabytą wiedzę i umożliwi wydanie zaświadczenia. 

UWAGA! Test jest jednokrotnego wyboru!

Wypełniając powyższy test sprawdzający Twoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w powyższym teście także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.f) RODO).
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu sprawdzenia Twojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wypełnieniem powyższego testu przez okres 5 lat (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.f) RODO).
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@copco.pl