TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU BHP

Poniżej wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia
1. Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

2. Kto jest odpowiedzialny z bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie zakładu pracy?

3. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad i przepisów bhp w środowisku pracy sprawuje:

4. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładzie to obowiązek:

5. Badaniom okresowym podlegają:

6. Kontrolne badania lekarskie to badania przeprowadzone po długotrwałym zwolnieniu lekarskim w wymiarze powyżej:

7. Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?

8. Jakie szkolenia w zakresie BHP obowiązują pracowników:

9. Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować:

10. Hałas, wibracja, upadek z wysokości, porażenie prądem to czynniki środowiska pracy:

11. Jakim rodzajem zagrożeń będą czynniki psychofizyczne w środowisku pracy:

12. Dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia ciężarów dla kobiet/mężczyzn przy pracy stałej to:

13. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

14. Definicja wypadku przy pracy brzmi:

15. Za wypadek zbiorowy uważa się wypadek, w którym brało udział co najmniej:

16. Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy i zgłosił zdarzenie pracodawcy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:

17. Pożary z klasy pożarowej „A” to:

18. W razie zauważenia w zakładzie wypadku albo zagrożenia pracownik zobowiązany jest:

19. Prowadząc resuscytacje krążeniowo-oddechową wykonujemy:

20. Prawidłowy numer telefonu do Straży Pożarnej to: