TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU BHP

Poniżej wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia
1. Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:
2. Kto jest odpowiedzialny z bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie zakładu pracy?
3. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad i przepisów bhp w środowisku pracy sprawuje:
4. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładzie to obowiązek:
5. Badaniom okresowym podlegają:
6. Kontrolne badania lekarskie to badania przeprowadzone po długotrwałym zwolnieniu lekarskim w wymiarze powyżej:
7. Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
8. Jakie szkolenia w zakresie BHP obowiązują pracowników:
9. Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować:
10. Hałas, wibracja, upadek z wysokości, porażenie prądem to czynniki środowiska pracy:
11. Jakim rodzajem zagrożeń będą czynniki psychofizyczne w środowisku pracy:
12. Dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia ciężarów dla kobiet/mężczyzn przy pracy stałej to:
13. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:
14. Definicja wypadku przy pracy brzmi:
15. Za wypadek zbiorowy uważa się wypadek, w którym brało udział co najmniej:
16. Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy i zgłosił zdarzenie pracodawcy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
17. Pożary z klasy pożarowej „A” to:
18. W razie zauważenia w zakładzie wypadku albo zagrożenia pracownik zobowiązany jest:
19. Prowadząc resuscytacje krążeniowo-oddechową wykonujemy:
20. Prawidłowy numer telefonu do Straży Pożarnej to: